राष्ट्रपति निवासमा घटस्थापना

/fi6«klt e08f/Låf/f 36:yfkgf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] a8fbz}Fsf] klxnf] lbg laxLaf/ j}lbs ljlwk"j{s ljZj zflGt / g]kfnL hgtfsf] ;d[l4sf] ;ªsNk;lxt zLtnlgjf;df 36:yfkgf ug'{x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;


काठमाडौँ, २४ असोज  : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विधिपूर्वक राष्ट्रपति निवासमा घटस्थापना गर्नुभएको छ ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुराएको शुभसाइतमै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा जमरा राखिएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सहसचिव एवं राष्ट्रपति कार्यालयका पण्डित हेमचन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीबीच बडादसैँको शुभकामना आदानप्रदान भएको थियो ।

यसैबीच, राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक पनि विजया दशमीका दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पाल्नुहुने माहानुभावलाई टीका तथा जमरा प्रदान गर्नुहुने भएको छ । विजया दशमीका दिन शुभसाइतमा परिवारजनका साथ टीका, जमरा तथा आर्शिवाद ग्रहणपछि उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा पाल्नुहुने महानुभावलाई टीका तथा जमरा प्रदान गर्ने पण्डित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।


Write A Suggestion

%d bloggers like this: